Domein Bovy Bolderberg: UPDATE 30-11-2019: de toekomst van het domein... volgens het beleid

Domein Bovy Bolderberg: UPDATE 30-11-2019: de toekomst van het domein... volgens het beleid

06/03/2019

In overleg met schepen Marleen Hoydonckx, bevoegd voor o.a. toerisme, hebben we een extra dorpsraad gehouden op ma 7 oktober 2019 waarbij haar dienstverantwoordelijke Martine Stelten een desdundige uitleg gaf hoe de toekomst van het domein Bovy kan gaan zijn en hoe het domein er bv. over 10 jaar kan gaan uitzien... Zie hieronder een gebundelde samenvatting van deze toekomstplannen.

Sinds 2016 is het domein opnieuw in gemeentelijk beheer gekomen en zijn er enorme investeringen gebeurd om het domein terug levensvatbaar te maken.  Zo heeft de gemeente intussen al gezorgd voor, en geïnvesteerd in de aanleg van een (rolstoel)toegankelijk pad, gedeeltelijke vernieuwde van riolering op het binnenplein en de volledige vernieuwing van de speeltuin. Deze zomer werd de restauratie van de buitenmuren en het dak van het Herenhuis afgewerkt en dit najaar werd de start gegeven voor een grondige verbouwing van de Bistro.

De Martin De Ijsvogel- wandeling kreeg een opfrisbeurt. Het‘Hazenpad’, een verwonderwandeling voor de allerkleinsten aangelegd, werd  ontworpen en uitgevoerd door leerlingen en leerkrachten van de Gemeentelijke Academie.

We bekijken nu hoe we de andere gebouwen op het terrein stap voor stap kunnen herstellen. Om het domein ook klaar te maken voor de toekomst is het belangrijk te weten hoe we die toekomst zien. Welke functies moet het domein vervullen? Welke diensten willen we op het domein gaan aanbieden? Hoe moet het domein er over 10 jaar uitzien? Wat met het cultuurhistorische erfgoed? Om dat uit te klaren heeft het bestuur in maart 2019 beslist om een Masterplan Bovy op te maken. Dat masterplan bestaat uit 2 grote luiken: natuur en cultuurhistorische erfgoed.

Klik op "lees verder" en je kan dit document geboeid verder lezen....

 

Voor het luik natuur werken we samen met Regionaal Landschap Lage Kempen. Deze organisatie  heeft de regie van het natuurbeheer op zich genomen . RLLK werkt aan een natuurbeheersplan, een langetermijnvisie op de gewenste natuur en het bijbehorende onderhoud. Ook de waterproblematiek wordt mee in dit plan opgenomen. De uitvoering van deze visie op het terrein gebeurt door de groenploegen van De Winning.

RLLK en De Winning zijn volop bezig met de implementatie van een biodiversiteitsproject in en rond de moerasvijver om terug de ideale leefomstandigheden te scheppen voor de, met uitsterven bedreigde, boomkikker. Concreet betekent dit dat de moerasvijver ’s winters leeg zal staan en dat de begroeiing langs de vijver en in het moerasbos onder controle wordt gehouden. De kosten voor dit project worden grotendeels gedragen door de provincie Limburg.

In de marge van dit project plantte De Winning ook kamperfoelieplanten om te proberen de Kleine IJsvogelvlinder, de adoptiesoort van H-Z, terug op het Domein te krijgen

Nog in samenwerking met RLLK diende de gemeente een subsidieaanvraag in bij ANB voor de aanleg van een rolstoeltoegankelijke wandeling. Er is door de Gemeente al flink geïnvesteerd in de toegankelijkheid van het binnenplein en de dierenweide en ook het vlonderpad is rolstoeltoegankelijk, maar een volledig toegankelijke wandellus ontbreekt. Voor de aanleg van deze wandeling worden geen nieuwe paden aangelegd, er worden ook geen bomen gekapt, maar enkele bestaande paden zullen aangepast worden zodat deze toegankelijk worden voor mensen met een rolstoel, rollator, buggy, Het is nog even wachten op de beslissing van ANB, enkel als de subsidie wordt toegekend kan gestart worden met de uitvoering.

Voor het luik cultuurhistorische erfgoed van het masterplan werd een subsidieaanvraag ingediend bij PCCE. Hierin wordt de nadruk gelegd op het ontwikkelen van een gedragen visie voor het volledige Domein Bovy. Met inbreng diverse gemeentelijke diensten en bovenlokale partners op het kruispunt van erfgoed, natuurbeleving, toerisme, recreatie, educatie, welzijn, sociale & lokale economie, ruimtelijke ordening… Uiteraard worden ook lokale handelaars, omwonenden, cultuur- en toerismeraad en de dorpsraad hierin niet vergeten.

De basis van dit plan is een duidelijke staat van bevinding van de gebouwen. Aan de hand hiervan kan de mogelijke invulling van de gebouwen worden bekeken en een renovatieschema worden uitgewerkt op korte, middellange en lange termijn.  

Op bovenlokaal niveau loopt al geruime tijd het Landinrichtingsplan (LIP) “De Wijers Beleven” in samenwerking met de VLM. De Wijers is de verzamelnaam voor het vijvergebied Midden-Limburg dat zich uitstrekt over 7 gemeenten Door verstedelijking is het mooie waterrijke natuurlandschap van De Wijers versnipperd geraakt, waardoor de prachtige stukjes Wijerlandschap als verborgen schatten achter de bebouwing zijn komen te liggen. Deze verzameling van stukjes natuur wil men weer als een parelketting met elkaar verbinden, waardoor de ecologische waarden van het groenblauwe netwerk worden versterkt en tegelijkertijd de zichtbaarheid en beleefbaarheid van dit unieke gebied wordt verhoogd.

Om De Wijers als gebied een herkenbaar gezicht te geven werd via een ontwerpbureau een huisstijl ontwikkeld. Al het nieuwe straatmeubilair en nieuwe inrichtingselementen zullen in die nieuwe huisstijl worden opgericht. Bolderberg in het algemeen en Domein Bovy in het bijzonder worden als belangrijke onthaalpoort van De Wijers meegenomen in dit Landinrichtingsplan en zullen samen, met Domein Bokrijk/Kiewit en het Demerstrand, als eerste heringericht worden in deze nieuwe huisstijl.

De meest in het oog springende elementen van deze huisstijl zijn de welkomstbakens in de vorm van gestileerde houten rietstengels en een roerdomp uitgevoerd in cortenstaal. Deze elementen zullen, na goedkeuring van het subsidiedossier, geplaatst worden langs voorname invalswegen van De Wijers.