Bolderberg; verslag dorpsraad van 2 september 2019

Bolderberg; verslag dorpsraad van 2 september 2019

12/09/2019

Voor het lezen van het verslag dorpsraad van 2 september 2019, druk op "lees verder".

Verslag Dorpsraad Bolderberg van maandag 2 september 2019.

Aanwezigen: Steemans Ludo, Philtjens Roger, Holsteyns Francis, Myny Jaak, Goris Jozef, Myny Jeroen, Martens Jo, Nulens Leo, Hauquier Louis, Aerbeydt Marie – Paule, Mangelschots Ruben, Veltjen Sabine, Broux Jim, Dayers Gys, Plessers Inge en Orens Peter. Allen stemgerechtigd

Uitgenodigd maar verontschuldigd: Palmers Annette en Poelmans Danny. (niet stemgerechtigd, enkel adviserend).

Schepen Marleen Hoydonckx zal enkel aanwezig zijn op uitnodiging of mededeling belangrijk gegeven voor Bolderberg op vraag van voorzitter/secretaris of na overleg met voorzitter/secretaris.

Vergadering en verslag volgens ontvangen dagorde.

1                    Het vorig verslag werd eenparig goedgekeurd door de voltallige vergadering.

2                    Het kasverslag werd voorgelegd en goed bevonden. Iedereen kan te allen tijde de rekeningstand opvragen bij de voorzitter.

3                    Hulde aan de vorige voorzitter Marcel Gijbels.

4                    De dienst Toerisme van de gemeente zal op 7 oktober e.k. de leden van de dorpsraad uitleg komen geven over de verdere toekomst van het Domein Bovy, inbegrepen ook de gemeentelijke visie over het verder ontwikkelen van het Kabouter pad of Hazenpad. Raadsleden hebben mogelijkheid tot het stellen van vragen.

5                    Aanvraag van bijkomende leden werd goedgekeurd. Met name: Wendy Remans uit De slogen, Debby Braekers uit De slogen, Daisy Verdonck uit de Kluisstraat en Alain Gorremans uit de Zandstraat. Betekent totaal 21 stemgerechtigde leden waarvan 14 mannen en 7 vrouwen.

6                    De voorzitter en secretaris hebben een onderhoud gehad met alle schepenen en de burgemeester en dit werd als heel positief ervaren. Tevens werden tijdens het onderhoudsmoment afspraken naar communicaties gemaakt wanneer het Bolderberg aanbelangd en uiteraard wanneer het algemeen belang ook voor ons dorp belangrijk is.

7                    De Bin- groep heeft gevraagd wie zich wil aansluiten, dit kan nog altijd, maar men moet dit doen ten persoonlijke titel en er de link bij zetten. Er werd ook gevraagd om de Bin – groep enkel te gebruiken waarvoor het in het leven is geroepen. Alle info te vinden bij Francis Holsteyns of de website https://www.bolderberg.be/nl/dorp/bin-bolderberg

8                    De voetbal in samenwerking met de dorpsraad (voorzitter, secretaris en raadslid Peter Orens architect) heeft een aanvraagdossier bestaande uit voorontwerp en raming ingediend bij de gemeente om nieuwe kleedkamers en nieuwe douches te bouwen. Het gemeentebestuur zal dit verder bekijken en behandelen.

9                    De proefopstelling op het kruispunt Heidestraat Irislaan brachten heel wat opmerkingen teweeg. Na contact met de mobiliteitsambtenaar werd bevestigd dat de proefopstelling blijft staan zoals voorzien tot het einde van dit jaar zoals het gemeentebestuur heeft voorgesteld. Nadien komt er dan een evaluatie. Hoe te evalueren is niet gekend. Positieve voorstellen zijn altijd welkom. Voorzitter heeft regelmatig telefonisch contact met de mobiliteitsambtenaar.

10                Het riet aan de vijvers van Terlaemen zal jaarlijks onderhouden worden volgens interne afspraken.

11                De dorpsraad zal een aanvraag indienen bij de Kerkraad om een bordje te mogen plaatsen op het graspleintje achter de Dienst Toerisme met de benaming: “Zusterkensplein”. Bij positieve reactie zal dit verder opgenomen worden met de bevoegde dienst gemeente.

12                Het agendapunt mobilhomes is verschoven naar de volgende vergadering op maandag 2 december 2019. Graag toelichting van Danny Poelmans na intern onderzoek en overleg.

13                Het project trage wegen gaat vooruit, maar traag. Louis meldt dat er naarstig verder gewerkt wordt. Meldt dat op 20 oktober “dag van de trage wegen” is. Deelneming raadsleden?

14                De dorpsraad wil de bevolking van Bolderberg nog meer betrekken. Voorzitter vraagt brainstorming leden tegen volgende dorpsraad.

15                De dorpsraad blijft de naschoolse kinderopvang op de voet volgen. Voorzitter meldt dat momenteel overleg is op beleidsniveau. Ten gepaste tijden zal hierover gecommuniceerd worden, en nodigen we de schepen Dirk Schops uit om dit toe te lichten.

16                De slagbomen achter in de Vrunstraat zal verder bekeken worden om tot een definitieve oplossing te komen. Zijn geplaatst door de gemeente om te verhinderen dat auto’s dit gebruiken als sluikweg. Doorgangen voor fietsers en paarde-menners worden nog voorzien.

17                Er kwamen ook meldingen binnen over het gevaar bij het oversteken Broederspad – Sint Jobstraat voor de vele kinderen die daar passeren bij het verlaten van de trainingen dagelijks. Ook bij de parking hoek tennishal/begin parking is een gevaarlijk punt wanneer 2 kruisende auto’s en fietsers gelijktijdig zijn. En er zijn piekmomenten met trainingen voetbal en tennis gebeuren. Graag te bekijken door mobiliteit cel gemeente.

18                Wat zal er op termijn gebeuren met Villa Mozart en Hostellerie “de Kluis”. De dorpsraad zal navraag doen bij de betrokken personen om hier meer duidelijkheid over te krijgen.

Rondvraagpunten:

19                De Kluizenaer: de redactie roept de verenigingen op om hun activiteiten meer kenbaar te maken in de Kluizenaer en tijdig binnen te sturen. Raadsleden worden gevraagd mee te denken hoe we anno 2019 de redactie kunnen bevoorraden met informatie over Bolderberg.

20                De haag rond het oud kerkhof is aan een snoeibeurt toe, het geeft hinder aan de voetgangers op het paadje rond de kerk. Kan dit aangepakt worden vanuit de TD-gemeente?

21                Voorzitter meldt dat het huishoudelijk reglement ingestuurd naar de gemeente onderwerp is van aanmerkingen door de gemeentelijke juriste Yolande Paulussen en dient afgestemd naar de andere dorpsraden. Voorzitter wacht op de aanmerkingen en gelijke tijd wordt de ledenlijst ge-update naar bijkomende vooral vrouwelijke leden.

22                Leo gaf toelichting over de seniorenraad als afgevaardigde van de dorpsraad. Onderzoek naar het digitaal gebruik door senioren anno 2019.

23                Marie – Paule merkt op; mensen die niet bekend zijn in Bolderberg vinden moeilijk het kerkhof vanaf het rondpunt centrum. Een naambord ergens aan het begin van de Vrunstraat zou nuttig zijn dat de weg aanwijst naar de begraafplaats. Graag actie bevoegde schepen.

24                Gijs meldt dat hij lid is van de fietsersbond en vraagt interesse van andere raadsleden en vooral hulp bij georganiseerde acties. Graag naam doorgeven.

Volgende extra dorpsraad op maandag 7 oktober om 20.00 uur: met als enig punt domein Bovy. Schepen Marleen Hoydonckx, Tom Michielsen, directeur cultuur en toerisme, en Martine stelten, verantwoordelijke Bovy, zullen een presentatie voorstellen hoe Bovy er straks zal uit zien en vooral hoe het domein beheerd wordt in de toekomst en wat er geprogrammeerd gaat gebeuren ? Na de presentatie is er mogelijkheid om vragen te stellen door de raadsleden.

Volgende vergadering van de dorpsraad op maandag 2 december 2019 om 20.00 uur in de Witte Zaal.

Een “off the recordpunt” na vergadering aangebracht door Ruben Mangelschots; voor-denk-actie hoe we in de toekomst ons dorp, Bolderberg, willen zien naar omgeving en beleving? Misschien oprichting van een werkgroep binnen de raadsleden? Wie is hiervoor kandidaat? Kandidaten mogen mij een mailtje sturen op dorpsraad@bolderberg.be .

Verder bespreken 2 december.

Verslag opgemaakt door: Ludo Steemans, voorzitter en Roger Philtjens, secretaris