Wie en wat doen zij ?

Kerkraad

De kerkfabriek heeft als taak de eredienst mogelijk te maken. Dit betekent dat zij instaat voor het onderhoud van het kerkgebouw, het orgel, de liturgische kleding en het liturgisch vaatwerk. Ook zorgt ze voor de aankoop van hosties, miswijn, kaarsen en eventueel nieuw linnen of vaatwerk. De kerkfabriek heeft haar inkomsten uit de verkoop van kaarsen, een deel van de collecte, de misintenties, in bijzonder bij uitvaarten en huwelijken. Soms heeft een kerkfabriek gronden, die verpacht worden, of eigendommen die verhuurd worden. Meestal slaagt de kerkfabriek er niet in om een begroting in evenwicht in te dienen bij het gemeentebestuur en de provincie. Deze zijn dan verplicht om de tekorten aan te vullen.

De wetgeving rond kerkfabrieken in Vlaanderen werd met een decreet van 7 mei 2004 aangepast. Alle kerkraden zullen voortaan uit vijf leden bestaan, daar waar dit vroeger negen of vijf was, naargelang de parochie meer of minder dan 5000 inwoners telde. Daar waar vroeger de pastoor en de burgemeester van rechtswege deel uitmaakten van de kerkraad, zal voortaan enkel één persoon van rechtswege lid zijn, de door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie. In de meeste gevallen zal dit de pastoor zijn, maar de bisschop kan, bijvoorbeeld als er geen residerend pastoor meer is, iemand anders aanduiden.

Het nieuwe decreet voorziet ook in een driejaarlijkse gedeeltelijke vernieuwing van de kerkraad, door middel van een herverkiezing door de kerkraad zelf. Hierbij kan iedereen die katholiek is, woonachtig is in de gemeente van de desbetreffende parochie, tussen 18 en 75 jaar oud is en zelf niet bezoldigd wordt door de kerkfabriek, zich kandidaat stellen. Deze kandidaten worden aan de parochiegemeenschap publiek gemaakt. De kerkraad kiest in hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.

In de hervorming van 2004 wordt ook voorzien in de oprichting van een centraal kerkbestuur per gemeente, wanneer er vier of meer parochies zijn. Dit kerkbestuur wordt de gesprekspartner van het gemeentebestuur. Zij krijgen van de verschillende kerkfabrieken een meerjarenbegroting, waarin zij de prioriteiten bepalen. Zo zou moeten worden voorkomen dat hoogdringende projecten op de lange baan worden geschoven.

De kerkfabrieken zijn onderworpen aan het gezag van de kerkelijke overheid en aan dat van de burgerlijke overheid. Het beheer van de kerkfabriek wordt opgedragen aan de kerkraad. 

Bisdom                      HASSELT

Kerkfabriek              Sint Job Bolderberg

Deelgemeente         Bolderberg

Gemeente                 Heusden-Zolder

Staat van samenstelling van de kerkraad op 13-03-2017

 

 

LIDMAATSCHAP

HOEDANIGHEID

NAMEN VAN DE LEDEN

Datum laatste verkiezing

Jaar einde mandaat

Hoedanigheid

Datum laatste verkiezing

Jaar einde mandaat

Van rechtswege:

 

 

 

 

 

 

   Giuseppe Di Salvatore

door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie

Verkozen:

 

 

 

 

 

Grote helft

 

 

 

 

 

  1. Asnong Anna Vera 14/05/1956

23-02-2014

2020

Secretaris

23-02-2014

2020

  1. Geusen Renier Rene 14/05/1944

23-02-2014

2020

Voorzitter

23-02-2014

2020

  1. Houbrechts Bert 11/05/1969

23-02-2014

2020

Penningmeester

23-02-2014

2020

Kleine helft

 

 

 

 

 

  1. Moons Godelieve 03/02/1950

13-03-2017

2023

lid

13-03-2017

2023

  1. Vandenbosch Brigitte 05/01/1956

13-03-2017

2023

lid

13-03-2017

2023

Parochieteam

Het parochieteam bepaalt samen met het bestuur het dagelijkse beleid van een parochie vanuit de visie die het bisdom heeft ontwikkeld. Zij ondersteunen zo de pastoor in de uitoefening van de pastorale zorg van een parochie. Hiervoor komen zij maandelijks samen. Tijdens deze vergadering wordt er o.a. een planning opgemaakt van de activiteiten die de komende tijd plaatsvinden.

Het parochieteam bestaat niet alleen uit een voorzitter, één van de parochieverantwoordelijken zoals de diaken of de parochieassistente maar ook uit lekenleden die zich hiervoor engageren. De teamleden vormen een brug tussen de bewegingen , werkgroepen enerzijds en de parochiegemeenschap anderzijds.

achterste rij van links naar rechts : Bert Houbrechts, Rene Geusen, Lieve Moons

voorste rij van links naar rechts Vera Asnong, Giuseppe Di Salvatore, Brigitte Vandenbosch.

leden kerkraad 2018